Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden delfparts b.V. Versie 30-10-2020
Inleidend – identiteit van de ondernemer

Delfparts B.V., handelend onder de naam “Delfparts”

Vestigingsadres: Visserijweg 2, 9936 HB Farmsum

Telefoonnummer: 085 0240580
E-mailadres: info@delfparts.com
KvK-nummer: 81101570
Btw-identificatienummer Nederland: NL861930599B01
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, bestellingen, bevestigingen en overeenkomsten tot levering van zaken alsmede de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken, waarbij Delfparts B.V., verder te noemen “verkoper”, partij is. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als “koper”.
1.2 Waar in deze voorwaarden over “zaken” wordt gesproken, worden daaronder voor zover van toepassing tevens “diensten” begrepen.
1.3 Waar in deze voorwaarden over “koper” wordt gesproken, wordt bedoeld zowel de “zakelijke klant” als de “consument”, voor zover uit de betreffende bepaling niet uitdrukkelijk anders blijkt. Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zullen de daarin opgenomen dwingendrechtelijke bepalingen, voor zover die afwijken van de elders in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, voorgaan.
1.4 Met “zakelijke klant” wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit in de meest brede zin, al dan niet mede via een andere persoon die namens of voor zijn rekening optreedt.
1.5 Met “consument” wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
1.6 Een overeenkomst die namens verkoper door een vertegenwoordiger wordt aangegaan, bindt verkoper uitsluitend indien en voor zover verkoper haar schriftelijk heeft bevestigd.
1.7 Toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen geldig wanneer dit bij schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.
1.8 In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.
1.9 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook (partieel) nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden (partieel) nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is, vindt conversie plaats in een geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking
1.10 De koper met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen verkoper en koper.
1.11 Het woord schriftelijk betekent zowel op papier als op elektronische wijze.
1.12 In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde leidend en bepalend.
Artikel 2 – Aanbod, overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat zij schriftelijk door verkoper is bevestigd, of, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, doordat verkoper een begin van uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
2.3 Indien koper consument is en deze het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2.4 Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van verkoper.
2.5 Informatie die is verstrekt voorafgaand aan de bevestiging van een opdracht, aanbod of offerte, waaronder maar niet beperkt tot informatie over eigenschappen van de te leveren goederen, is alleen bindend indien schriftelijk door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van verkoper bevestigd bij de opdrachtbevestiging.
2.6 Informatie op de website, in brochures, advertenties en andere (product)documentatie van verkoper, waaronder maar niet beperkt tot afbeeldingen, kleuren, volumes, gewichten en productspecificaties is indicatief.
2.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of andersoortige publicaties van verkoper binden verkoper niet.
Artikel 3 – Prijzen
3.1 De prijzen van verkoper zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der overeenkomst geldende prijzen voor producten, grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.
3.2 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst in de onder het vorige artikellid genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
3.3 Alle door verkoper opgegeven prijzen en/of tarieven zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Indien koper op zijn verzoek BTW- en/of accijnsvrij geleverd krijgt, dan is koper verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunning en vrijwaart hij verkoper terzake van de levering volledig tegen (na)heffing van BTW en/of accijns en/of andere rechten en heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
3.4 Verkoper is gerechtigd een kredietbeperking bij de koper in rekening te brengen dan wel een betalingskorting toe te passen.
Artikel 4 – Levertijd
4.1 De door verkoper opgegeven levertijd is indicatief en is niet te beschouwen als een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een termijn gaat pas lopen na ontvangst door de verkoper van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en overeengekomen (vooraf)betaling.
4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van verkoper, zodanig dat verkoper in staat is om de levertijd aan te houden.
4.3 Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Voor zover niettemin een ontbindingsrecht zou bestaan, dient die schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden en kan slechts volgen indien verkoper in verzuim is.
4.4 Overschrijding van de levertijd geeft koper nimmer het recht schadevergoeding te vorderen, noch enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de overeengekomen termijn, voor zover die fataal zou zijn, en anders de termijn die koper bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld.
4.6 Goederen die na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van koper en worden door verkoper voor rekening en risico van koper opgeslagen. Dit laat de betalingsverplichting van koper onaangetast. Verkoper kan ervoor kiezen de kosten gemoeid met deze opslag aan koper door te berekenen.
Artikel 5 – Levering, transport
5.1 Levering geschiedt op basis van aflevering op het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt, tenzij uitdrukkelijk een andere leveringswijze is overeengekomen.
5.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde zaken tijdens het transport berust bij de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken aan het met koper afgesproken afleveradres dan wel op het moment dat de zaken op locatie van verkoper aan koper ter beschikking zijn gesteld indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de koper het product bij verkoper afhaalt.
5.4 Verkoper heeft het recht om als één partij verkochte zaken of een als één partij verkochte hoeveelheid zaken, in gedeelten af te leveren.
5.5 Voor zover van toepassing, is koper verplicht bij aanbieding in de zin van artikel 5.3, direct gelegenheid tot lossing te geven in een daartoe voor de zaken geschikte installatie of op een voor de zaken geschikte opslagplaats. Bij gebrek aan medewerking door koper zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en “overtime” voor elk uur of gedeelte daarvan voor rekening van koper.
5.6 De vervoersplicht van verkoper gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door verkoper gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft koper zorg te dragen.
5.7 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling aan koper, de te leveren zaken te verzekeren indien zulks verkoper noodzakelijk voorkomt; de kosten van verzekering worden tegen marktconforme tarieven aan koper doorbelast.
5.8 Retourzendingen zijn te allen tijde voor rekening en risico van de koper. Indien het een retourzending betreft van een consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, geldt hetgeen bepaald is in artikel 8 van deze voorwaarden.
5.9 Koper is verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek tot een recall (terugroeping) van geleverde producten, en de van hem door verkoper dan wel van overheidswege verlangde maatregelen uit te voeren. Partijen zullen voorafgaand aan het nemen van dergelijke maatregelen overleg voeren, tenzij vanwege de spoedeisendheid dergelijke maatregelen onmiddellijk getroffen moeten worden. De aard en mate van urgentie van een recall zal door verkoper of, al naar gelang het geval, de daartoe bevoegde autoriteit, worden vastgesteld. Iedere partij draagt de kosten die met betrekking tot het uitvoeren van de recall-maatregelen gepaard gaan met de inzet van personeel en bedrijfsmiddelen.
Artikel 6 – Herroepingsrecht consument
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij het onderwerp van de overeenkomst op grond van artikel 6:230p BW is uitgesloten van het herroepingsrecht.
6.2 De in 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Verkoper mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
6.3 Indien verkoper de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien verkoper de in deze bepaling bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
8.1Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan verkoper.
8.2Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) verkoper. Dit hoeft niet als verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als verkoper niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
8.7 Indien de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, ontvangt de consument binnen 14 dagen nadat verkoper de melding als bedoeld in 8.1 heeft ontvangen alle betalingen die de consument in het kader van de overeenkomst aan verkoper heeft gedaan, inclusief de aanvankelijke leveringskosten. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd en de consument daarvoor geen bijkomende kosten draagt.
Artikel 9 – Merk
9.1 Koper verklaart met het in ontvangst nemen van de zaken bekend te zijn met de door verkoper gebruikte rechten van intellectuele eigendom, indien van toepassing.
9.2 Bij doorverkoop/doorlevering zal koper de zaken uitsluitend onder de door verkoper vastgestelde rechten van intellectuele eigendom in het verkeer brengen, en van zijn koper bij wege van kettingbeding bedingen dat de zaken uitsluitend onder die rechten van intellectuele eigendom mogen worden doorverkocht.
9.3 Koper verklaart geen inbreuk op de door verkoper vastgestelde rechten van intellectuele eigendom te zullen maken, en verkoper van enige inbreuk onverwijld op de hoogte te zullen stellen.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid verkoper
10.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van de zakelijke klant, ontstaan ten gevolgen van fouten of onrechtmatige daden van verkoper, diens werknemers dan wel van andere natuurlijke of rechtspersonen die door of namens verkoper zijn betrokken bij de uitvoering van de met koper gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen die aangemerkt kunnen worden als leidinggevende functionarissen en de zakelijke klant tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van die personen.
10.2 Betreft de koper een consument, dan is verkoper slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ernstige tekortkoming, dan wel opzet of grove schuld van verkoper en diens werknemers. Voor schade veroorzaakt door andere natuurlijke of rechtspersonen die door of namens verkoper zijn betrokken bij de uitvoering van de met koper gesloten overeenkomst, is verkoper jegens de consument slechts aansprakelijk indien de schade het gevolg is van een fout of onrechtmatige daad van personen, die aangemerkt kunnen worden als leidinggevende functionarissen en de consument tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van zodanige personen.
10.3. Verkoper is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die direct voortvloeit uit het feit dat verkoper is uitgegaan van de door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
10.4 Indien verkoper voor de verkoop van de zaak dan wel voor de levering van de dienst afhankelijk is van een derde en verkoper omwille van omstandigheden die in de sfeer van deze derde liggen niet in staat is jegens koper aan zijn verplichtingen te voldoen, is verkoper niet aansprakelijk voor de daardoor door koper geleden schade.
10.5 Verkoper staat niet in voor de bruikbaarheid van door hem geleverde of ter beschikking gestelde zaken en diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door verkoper geleverde zaken, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van de door verkoper geleverde zaken, tenzij zulks op grond van dwingendrechtelijke bepalingen anders is. De schadevergoedingsplicht van verkoper zal in dat geval niet méér bedragen dan hetgeen waartoe hij op grond van de wet wordt verplicht.
10.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor breukschade.
10.8 Verkoper is niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van aan koper geleverde producten.
10.9 Behoudens indien op grond van dwingendrechtelijke bepalingen als bedoeld in artikel 10.6 anders wordt voorgeschreven, is aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het lagere bedrag van:
a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie:
b. bij levering in termijnen - het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie;
c. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover verkoper tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd.
10.10 Onder “schade” wordt verstaan schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot materiële schade, immateriële schade, milieuschade, indirecte schade, bedrijfsschade, gederfde winst, kosten, boetes en gevolgschade.
Artikel 11 – Klachten
11.1 Koper is verplicht om direct bij of na aflevering de geleverde zaken te controleren. Alle klachten van koper over de kwantiteit van de geleverde zaken moeten onmiddellijk en schriftelijk bij verkoper ingediend worden, en alle klachten over de kwaliteit van de levering en/of van de geleverde zaken moeten in ieder geval schriftelijk aan verkoper worden gemeld binnen 8 kalenderdagen na de aflevering, respectievelijk binnen 8 kalenderdagen nadat de zaken ter beschikking van koper zijn gesteld. Indien koper niet onmiddellijk, respectievelijk binnen genoemde termijn van 8 kalenderdagen een schriftelijke klacht bij verkoper heeft ingediend, geldt het door verkoper geleverde als door koper goedgekeurd en aanvaard.
11.2 Geen klachten kunnen worden ingesteld over zaken die zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door verkoper kunnen worden onderzocht en/of gebruikt zijn op een onzorgvuldige of oneigenlijke manier, of voor een ander doel dan waarvoor de zaken bestemd zijn. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van zaken kunnen geen grond voor uitoefening van rechtsmiddelen opleveren.
11.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door verkoper is verkoper bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid de koper te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.
11.4 Klachten over een door verkoper gezonden factuur (al dan niet langs elektronische weg) moeten binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. Na afloop van die termijn zullen alle (eventuele) aanspraken van koper uit dien hoofde vervallen zijn.
11.5 Iedere aanspraak tegen verkoper zal zijn vervallen tenzij binnen 12 maanden na de levering van de zaken een rechtsvordering tegen verkoper zal zijn ingesteld.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid koper
12.1 In het geval waarin de koper in strijd handelt met een bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, is de koper aansprakelijk voor de kosten en schade die verkoper daardoor maakt of lijdt, hoe ook genaamd, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden anders is bepaald.
Artikel 13 – Betaling
13.1 In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, heeft verkoper het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde zaken en/of vooruitbetaling te verlangen.
13.2 Betaling is onmiddellijk opeisbaar en dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op de factuur van verkoper wordt vermeld, op de dag van levering te zijn bijgeschreven op de rekening van verkoper.
13.3 Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat koper na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.
13.4 Koper zal zich ter zake van betaling niet beroepen op verrekening met enige vordering, die koper op verkoper pretendeert. Evenmin zal koper op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling mogen opschorten.
13.5 Bij betaling per debitcard of creditcard staat koper er voor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is koper verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Verkoper heeft het recht zaken van koper onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld, zulks ter keuze van verkoper.
13.6 Koper staat in voor de juiste vermelding van de voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van de betaling, bestelling en levering van de zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de gegevens noodzakelijk voor de betaling via creditcard of op andere wijze, alsmede de adresgegevens van de ontvanger.
13.7 Indien koper meerdere financiële verplichtingen jegens verkoper heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen – bij verzuim van koper ten aanzien van één van de vorderingen – alle andere vorderingen van verkoper, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd rechten van verkoper op grond van artikel 13.1.
13.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door koper, alsmede indien de financiële situatie van koper daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper, is verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomsten op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door koper ten genoegen van verkoper zekerheid is gesteld, en deze zekerheid door verkoper is verkregen.
13.9 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de vordering van verkoper verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle overige buitengerechtelijke kosten alsmede de kosten van rechtskundige bijstand. Dit bedrag wordt vastgesteld op 15 % van de koopsom, met een minimum van € 100,00.
13.10 Koper is over de openstaande vordering de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden. Betreft koper een consument, dan is deze over de openstaande vordering de wettelijke rente (6:119 BW) verschuldigd, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden.
13.11 Bij koop op afroep heeft verkoper, indien een halfjaar na de opdracht geen algehele afroep is gevolgd, de keuze tussen de volgende mogelijkheden: a. ineens, bij vooruitbetaling, algehele betaling van de nog te leveren zaken en de door hem geleden schade te vorderen; b. de overeenkomst te ontbinden en de door hem geleden schade te vorderen.
Artikel 14 – Faillissement en beslag
14.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging op de zaken van (het bedrijf van) koper dan wel stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, zijn alle vorderingen van verkoper op koper terstond opeisbaar en wordt de uitvoering van alle verbintenissen van verkoper voor koper per direct opgeschort. Verkoper heeft het recht de overeenkomsten met verkoper te ontbinden, per direct op te zeggen, dan wel nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval verkoper het recht heeft zijn verplichtingen onder de betreffende overeenkomsten opgeschort te houden totdat nakoming door koper voldoende is zeker gesteld, een en ander onverminderd alle andere aan verkoper toekomende rechten.
14.2 Indien koper voornemens is zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aan te bieden ter sanering van zijn schulden, stelt koper verkoper hiervan onverwijld in kennis. Alsdan zijn alle vorderingen van verkoper op koper terstond opeisbaar en wordt de uitvoering van alle verbintenissen van verkoper voor koper per direct opgeschort. Verkoper heeft het recht de overeenkomsten met koper te ontbinden, per direct op te zeggen, dan wel nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval verkoper het recht heeft zijn verplichtingen onder de betreffende overeenkomsten opgeschort te houden totdat nakoming door koper voldoende is zeker gesteld, een en ander onverminderd alle andere aan verkoper toekomende rechten.
Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud, pandrecht
15.1 Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht van de afgeleverde zaken en toekomstig te leveren zaken voor, totdat alle vorderingen van verkoper op koper, uit hoofde van de levering van die zaken, dan wel uit hoofde van in verband met die levering verrichte of te verrichten werkzaamheden, een en ander met inbegrip van rente, kosten en/of schade, volledig zijn voldaan.
15.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die verkoper op koper verkrijgt wegens tekortschieten door koper in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
15.3 Koper is gehouden aan verkoper in eigendom toebehorende zaken te onderhouden als een goed huisvader. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, is het koper niet toegestaan (tenzij verkoper daartoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend) om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van koper. In dat geval dient de koper de partij aan wie hij de zaken overdraagt op de eigendomsrechten van de verkoper te wijzen.
15.4 Indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper of laatstgenoemde goede grond heeft te vrezen dat koper in de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd verdere rechten jegens koper. Koper verklaart in dat geval onherroepelijk alle medewerking aan de verkoper te zullen verlenen voor de terugname van de zaken, waaronder de verkoper toegang te zullen verlenen tot de plaats waar de zaken zich bevinden.
15.5 Op het moment dat de koper aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens verkoper heeft voldaan, verschaft verkoper aan koper de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van een pandrecht van verkoper, mede ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op de koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.
15.6 Ter verzekering van al hetgeen verkoper te eniger tijd van koper te vorderen heeft of zal hebben, verpandt koper, in geval de door verkoper geleverde zaken door koper aan derden zijn doorgeleverd, al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden aan verkoper. Door de toepasselijkheid van deze voorwaarden verleent koper een volmacht aan verkoper, met het recht van substitutie, om die rechten namens koper, eventueel steeds herhaald, aan verkoper te verpanden en alles te doen wat dienstig is voor die verpanding Koper staat ervoor in dat hij tot verpanding bevoegd is en dat de rechten vrij zijn van rechten van derden. Zodra koper in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper, is verkoper bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding. Koper is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van verkoper onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door verkoper geleverde zaken heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien koper na sommatie van verkoper in gebreke blijft medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van de openstaande vordering op koper, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van koper voortduurt, onverminderd het recht van verkoper om daarnaast nakoming te vorderen.
Artikel 16 – Overmacht
16.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van verkoper van zodanige aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, gelden als overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek en geven verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door verkoper te bepalen tijdstip, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding verplicht is.
16.2 Indien verkoper gebruik maakt van de in artikel 16.1 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij koper kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na beroep van verkoper op opschorting plaats te vinden.
16.3 Onder de bij artikel 16.1 bedoelde omstandigheden vallen onder meer pandemieën en epidemieën, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, vandalisme, relletjes, oproer of opstootjes, (dreiging van) terroristische acties, stakingen, protestacties, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij verkoper of toeleveranciers van verkoper door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, diefstal, overlast door weersomstandigheden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sneeuw, hagel en ijzel), overstromingen, aardbevingen of andere (natuur) rampen, verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, van overheidswege ingetrokken toepasselijke vergunningen, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van verkoper of in toeleveringsbedrijven van verkoper, alsmede een zodanige schaarste – al of niet als gevolg van prijsstijgingen – van de zaken, dat in alle redelijkheid van verkoper niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te leveren.
Artikel 17 – lndeplaatsstelling
17. Zowel ter zake de met koper gesloten overeenkomst als ter zake de uitvoering van die overeenkomst, is verkoper gerechtigd een ander in zijn plaats te stellen, dusdanig dat alle desbetreffende rechten en verplichtingen zullen gelden tussen de koper en de in de plaats van de verkoper getreden partij, waarmee koper reeds nu voor alsdan akkoord gaat en medewerking aan verleent. De indeplaatsstelling komt tot stand, zodra verkoper, mede namens degene die in diens plaats wordt gesteld, schriftelijk daarvan kennis heeft gegeven aan de koper.
Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, met uitzondering van hoofdstuk I van deel III van het verdrag en afdeling III van hoofdstuk II van deel III van het verdrag. Voor zover artikel 11 van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig verklaard wordt, vernietigd wordt of een beroep daarop onredelijk wordt geacht, wordt op voorhand tevens artikel 39 van het Weens Koopverdrag van toepassing verklaard. In het geval van samenloop van of conflicten tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden en de van toepassing verklaarde bepalingen uit het Weens Koopverdrag, prevaleren de voor verkoper gunstigste bepalingen.
18.2 Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Uitsluitend de verkoper kan ervoor kiezen om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van koper of een anderszins bevoegde rechter. Indien koper een consument is, zullen alle geschillen die bij uitvoering van of in verband met de tussen consument en verkoper gesloten overeenkomst mochten ontstaan aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij de consument binnen een maand nadat verkoper zich op de bevoegdheid van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen heeft beroepen, aangeeft het geschil te willen laten beslechten door de op de grond van de wet relatief bevoegde rechter.
Artikel 19 – Coulance, geen rechtsverwerking
19. Indien verkoper uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens koper geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerkt verkoper daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.