Privacy verklaring

Privacyverklaring Delfparts B.V. d.d. 22-10-2020
Over ons privacybeleid

Delfparts B.V. (hierna: “Delfparts”) geeft veel om uw privacy. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom we dit doen en met welke derden deze gegevens kunnen worden gedeeld. Ook wordt beschreven op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen, hoe uw gegevens worden beschermd tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website https://www.delfparts.nl of .com en de daarop ontsloten dienstverlening van Delfparts. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/10/2020. Delfparts behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Met het publiceren van een nieuwe versie van deze privacyverklaring vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. De meest recente versie van de privacyverklaring van Delfparts vindt u op de website. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens van u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken:

Delfparts B.V.
Visserijweg 2 9936HB Farmsum Nederland
T 085 0240580
E info@delfparts.com
Contactpersoon voor privacyzaken
Jacob van der Kooi

Over de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit. Als u bij ons een bestelling plaatst moeten wij u het product kunnen leveren, uw betaling kunnen verwerken en andere relevante aspecten van onze dienstverlening uit kunnen oefenen. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken die niet zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens, maar voor het verwerken van uw persoonsgegevens in onze opdracht en voor onze doeleinden, zorgen wij er onder meer voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor wij de gegevens hebben verstrekt. Met deze partijen hebben wij namelijk een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin is vastgelegd dat ook zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan.

Voor onze doelstellingen verwerken wij of laten wij de volgende gegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummers(s)
Uw e-mailadres
Uw geslacht
Uw IP-adres
Uw betaalgegevens (zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer)
Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Op basis van de overeenkomst die wij met Magento hebben gesloten is zij verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Gegevens voor e-mailverkeer

Onze website maakt gebruik van MailBlue, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailBlue. MailBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan wel de functionaliteit van onze website ernstig verminderen. Uw persoonsgegevens worden door MailBlue beveiligd opgeslagen. MailBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Gegevens voor het verwerken van uw betaling

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Gegevens voor beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Gegevens voor verzending en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wij maken tevens gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Ook maken wij gebruik van de diensten van Transmission voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Transmission delen. Transmission gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Transmission onderaannemers inschakelt, stelt Transmission uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Gegevensverwerking in het kader van boekhouding en administratie

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Gegevensverwerking bij verkoop via externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen of zijn voornemens een deel van onze artikelen te verkopen via de platforms van Bol.com, Marktplaats.nl en Beslist.nl. Als u via deze platforms een bestelling plaatst dan delen Bol.com, Marktplaats.nl of Beslist.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Gegevens voor verzending en logistiek

Delfparts sluit niet uit dat zij in de toekomst producten aanbiedt via “dropshipping”. Bij dropshipping ontvangt Delfparts een bestelling van een klant en vraagt zij haar leverancier om het product rechtstreeks af te leveren bij de klant. In een dergelijk geval deelt Delfparts de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens met de leverancier. Gaat Delfparts in de toekomst over tot deze wijze van dienstverlening, dan sluit zij verwerkersovereenkomsten met haar leveranciers over de verwerking van de persoonsgegevens.

Gegevensverzameling bij gebruik van ons contactformulier

Met dit formulier geeft u aan dat u graag contact met ons wil. Het doel van dit formulier is dan ook contact met u opnemen. Dat kan per telefoon of e-mail. We gebruiken de door u opgegeven gegevens om contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag of klacht aan ons. We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent.

Automatische gegevensverzameling op de website

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt uitsluitend met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren en om te zorgen dat onze website goed werkt. Om te zorgen dat de website optimaal werkt, verzamelen we bij een bezoek uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u ons bezoekt.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Delfparts op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Beveiliging van uw gegevens

Delfparts neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en heeft zowel organisatorisch als technisch passende maatregelen getroffen om inbreuken op de beveiliging van (persoons)gegevens tegen te gaan. Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie en aanvulling

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op dataportabiliteit

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op vergetelheid

In sommige gevallen hebt u het recht op het wissen van uw gegevens. Dit is het geval indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben, indien u eerder toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven maar deze in hebt getrokken, indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens of indien u jonger bent dan 16 jaar. Soms zijn er uitzonderingen op dit recht, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Delfparts. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Tevens maken wij gebruikt van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.