RIWAX RS 04 COMPOUND FINE 1 KG

RIWAX RS 04 COMPOUND FINE 1 KG
€ 47.99 38.99 € 32.22 exclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
Artikelcode11002-1
Verwijdert krassen met sterke oxidatie op gelcoat en geeft glans, ook voor plexi- en acrylglas Ideaal voor het polijsten na het nat slijpen vanaf korrelgrootte 2000 (met vacht tot 1500).
Ruim op voorraad
Breng een kleine hoeveelheid product op de licht geschuurde plek op. Met een polijstmachine (1200 -1600 rpm op verse lak) en bij voorkeur vochtige vacht of met een natte blauwe harde polijstpad bewerk

Schudden voor gebruik. Niet in de zon verwerken.  • EUH066
  • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 Verwijderd houden van warmte /vonken /open vuur /hete oppervlakken. — Niet roken.
  • P280 Beschermende handschoenen /beschermende kleding /oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P501* De inhoud verwerken volgens de nationale voorschriften.